ಮಳೆ
Published on Wednesday, May 10, 2023 00:15 | Views 39


ಕಂಪ ಸೂಸುತಿಹ ಭೂಮಿಯ ಘಮನ
ಭೋರ್ಗರೆಯುತಿಹ ಮಳೆ ದೇವಗೆ ನಮನ

 

ಕಣ್ಣಿಗಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಮಿಂಚಿನ ಹೂಡೆತ
ಅವಳ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎದೆ ಮಿಡಿತ

 

ಮೈಯ್ಯ ಸೋಕಲು ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ
ಮನದಲಿ ಎದ್ದಿತು ಬಯಕೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ

 

ಸನಿಹಕೆ ಸೆಳೆಯಿತು ಜೀವದ ಬಯಕೆ
ಮೈ ಮನ ತಣಿಯಿತು ಗುಡುಗಿನ ಲಯಕೆ

 

ತನು ಕಂಪಿಸೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಬರಕೆ
ಮನ ಮಿಡಿದಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಸೇರಲು ಸ್ವರಕೆ

 

ಓಂದಾಗಿವೆ ಇಂದು ಎಮ್ಮಯ ಜೀವ
ಅರಳಿಸಿ ಎದೆಯಲಿ ಜೀವದ ಭಾವ

 

ಕಂಪ ಸೂಸುತಿಹ ಭೂಮಿಯ ಘಮನ
ಭೋರ್ಗರೆಯುತಿಹ ಮಳೆ ದೇವಗೆ ನಮನ